Me usume, et:

 • Piibel on inspireeritud Püha Vaimu poolt ning ainus, eksimatu ja autoriteetne Jumala Sõna eluks ja jumalakartuseks.
 • On üks tõeline Jumal - Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim - kes eksisteerib kolmainsusena.
 • Jeesus Kristus on Jumal ja inimene, kes sündis neitsist, elas patuta elu, tegi imesid, suri asendus- ja lepitussurma, tõusis ihulikult surnuist, ülendati Isa paremale käele ning kes tuleb tagasi maapeale väes ja aus, et valitseda tuhat aastat.
 • Inimene on langenud ja patune ning et ainus võimalus saada patust puhastatud on parandada meelt ja uskuda Jeesusesse Kristusesse.
 • Uuesti sündimine Pühast Vaimust on absoluutselt vajalik isiklikuks päästeks.
 • Jumalik tervenemine on igaühe jaoks Kristuse lunastustöö tõttu ning vastuseks usupalvele.
 • Püha Vaimu ristimine antakse igale usklikule, kes küsib seda, koos kõigi tõenditega ja andidega, mis esinevad Apostlite Tegude raamatus.
 • Jeesuse Kristuse kirik on universaalne pühade osadus, kuhu kuuluvad erinevad kirikud konfessioonid ja kogudused, kes tunnustavad Jeesust Kristust kui Issandat.
 • Püha Vaim pühitseb igat kristlast ja teeb ta võimeliseks elama püha elu.
 • Viimase kohtumõistmise kaudu Jumal eraldab need, kes mõistetakse õigeks ja need, kes mõistetakse süüdi; esimestele saab osaks igavene elu ja teistele igavene hukatus.
 • Jumal loob uue taeva ja uue maa ja püha Jeruusalemma, Jumala linna, mis on täis Jumala au.

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku aluspõhimõtteid

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku usu ja tegevuse aluseks on Piibli Vana ja Uus Testament, ning kogudus on õpetuslikult seotud kolme üldkirikliku - Apostelliku, Athanasiuse ja Nikaia usutunnistusega.

PIIBEL: me usume, et Piibel, nagu see on algselt antud, on veatu, täielikult inspireeritud ja eksimatu Jumala Sõna ning kõrgeim ja lõplik autoriteet kõigis usu ja käitumise küsimustes.

KOLMAINSUS: me usume, et Jumal eksisteerib võrdselt ja igavesti kolmes isikus – Isa, Poeg ja Püha Vaim – ning et need kolm on üks Jumal, suveräänne loomises, hoolimises ja lunastuses.

LUNASTAJA: me usume tõelist ja õiget Jumalat, meie Issandat Jeesust Kristust, Tema neitsist sündimist, Tema tõelist ja täielikku inimloomust, Tema patuta elu, Tema autoriteetset õpetust, Tema asendus- ja lepitusohvrit valatud vere läbi, Tema ihu ülestõusmist, Tema ülesminemist Isa paremale käele, Tema taevast eestkostet ja Tema teist tulemist, mil Ta tuleb järele oma Kogudusele.

PÜHA VAIM: me usume Jumalat Püha Vaimu, kes lähtub Isast ja Pojast, ning Tema töö vajalikkust patu hukkamõistmisel, meeleparandusel, taastamisel ja pühitsemisel ning et usklikule on tõotatud vägi Kristuse annina Püha Vaimuga ristimise kaudu koos kaasnevate tunnustähtedega. Läbi selle väe on usklik volitatud teenima nii vaimulikuna kui ilmikuna koguduses.

PATT: me usume kõikide inimeste universaalset patusust alates pattulangemisest, mis lahutab inimese Jumalast.

PÄÄSTMINE: me usume pääste vajalikkust pöördumisel Jumala poole ja Issandasse Jeesusesse Kristusesse uskumise vajalikkust, mille läbi patune on armu saanud ja Jumala silmis õigeks mõistetud. See õigeksmõistmine on tulnud Jumala armu tõttu Kristuse lepitustöö läbi, vastu võetud üksnes usu kaudu ning selle tunnistuseks on Vaimu viljad ja püha elu.

KIRIK: me usume kõigi Kristusesse uskujate vaimset ühtsust ja preesterkonda, mis moodustab Koguduse, Kristuse ihu.

AMETID: me usume ametitesse, mida Kristus on seadnud oma koguduses, ja mitmesuguste Püha Vaimu andide praegust toimimist Uue Testamendi kohaselt.

VAIMULIKUD TALITUSED: me usume kristlaste veeristimist kuulekuses Kristuse käsule ja Kristuse surma mälestamist armulaual kuni Tema tagasitulekuni.

KRISTLIK TUNNISTUS: me usume, et evangeelium on vastus terve inimkonna vajadustele ja et Kogudus on seetõttu kutsutud kuulutama evangeeliumi kogu maailmale ning tegutsema tervendus- ja vabastusametis inimkonna vaimsete ja füüsiliste vajaduste täitmiseks.

JEESUSE TAASTULEMINE: me usume Issanda Jeesuse Kristuse isiklikku, füüsilist ja nähtavat taastulemist, et valitseda väes ja aus.